Top 20 Manufacturing celebrities in China

Here is the latest list of the world's top 20 Manufacturing celebrities [Updated November 26, 2022].

1. He Xiangjian

He Xiangjian net worth 2020
He Xiangjian was born on October 5, 1942 in Foshan, China, China.

Net Worth 2020: $24 Billion

2. Wang Chuanfu

Wang Chuanfu net worth 2020
Wang Chuanfu was born on April 8, 1966 in Shenzhen, China, China.

Net Worth 2020: $4.3 Billion

3. Liang Wengen

Liang Wengen net worth 2020
Liang Wengen was born on December 1, 1956 in Changsha, China, China.

Net Worth 2020: $3.7 Billion

4. Sun Weijie

Sun Weijie net worth 2020
Sun Weijie was born in China.

Net Worth 2020: $1.6 Billion

5. Chen Jianhua

Chen Jianhua net worth 2020
Chen Jianhua was born on March 1, 1956 in Wujiang, China, China.

Net Worth 2020: $1.5 Billion

6. Fang Wei

Fang Wei net worth 2020
Fang Wei was born on December 13, 1989 in Beijing, China, China.

Net Worth 2020: $1.3 Billion

7. Li Shuirong

Li Shuirong net worth 2020
Li Shuirong was born on April 14, 1965 in Hangzhou, China, China.

Net Worth 2020: $1 Billion

8. Wang Jinshu

Wang Jinshu net worth 2020
Wang Jinshu was born in Heze, China, China.

Net Worth 2020: $875 Million

9. Chen Jiancheng

Chen Jiancheng net worth 2020
Chen Jiancheng was born in Shangyu, China, China.

10. Han Tao

Han Tao net worth 2020
Han Tao was born in Lin'an, China, China.

11. He Yamin

He Yamin net worth 2020
He Yamin was born in Chengdu, China, China.

12. Huang Wenji

Huang Wenji net worth 2020
Huang Wenji was born in Jinjiang, China, China.

13. Jiang Weiping

Jiang Weiping net worth 2020
Jiang Weiping was born on October 5, 1955 in Chengdu, China, China.

14. Li Hongxin

Li Hongxin net worth 2020
Li Hongxin was born on February 14, 1963 in Yanzhou, China, China.

15. Lin Jianhua

Lin Jianhua net worth 2020
Lin Jianhua was born on October 1, 1955 in Lin'an, China, China.

16. Liu Xiaodong

Liu Xiaodong net worth 2020
Liu Xiaodong was born on November 17, 1963 in Shanghai, China, China.

17. Ren Jianhua

Ren Jianhua net worth 2020
Ren Jianhua was born on February 4, 1913 in Hangzhou, China, China.

18. Wang Xicheng

Wang Xicheng net worth 2020
Wang Xicheng was born on November 7, 1958 in Zhaoyuan, China, China.

19. Zhang Desheng

Zhang Desheng net worth 2020
Zhang Desheng was born on October 20, 1909 in Hangzhou, China, China.

20. Liu Zhenfeng

Liu Zhenfeng net worth 2020
Liu Zhenfeng was born in China.