Top 20 Automotive celebrities in China

Here is the latest list of the world's top 20 Automotive celebrities [Updated November 26, 2022].

1. Wei Jianjun

Wei Jianjun net worth 2020
Wei Jianjun was born on November 7, 1964 in Baoding, China, China.

Net Worth 2020: $4.9 Billion

2. Li Shufu

Li Shufu net worth 2020
Li Shufu was born on June 25, 1963 in Hangzhou, China, China.

Net Worth 2020: $1.7 Billion

3. Li Fuchao & family

Li Fuchao & family net worth 2020
Li Fuchao & family was born in China.

Continue...