Shahrukh Khan Family

Shahrukh Khan Family Members

# Name Relationship w/ Shahrukh Khan Net Worth Salary Age Occupation
#1 Shahrukh Khan Shahrukh Khan Shahrukh Khan $600 Million N/A 55 Movie Stars
#2 Suhana Khan Suhana Khan Daughter $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 20 Celebrity Family Member
#3 Taj Mohammed Khan Father N/A N/A N/A
#4 Shah Nawaz Khan Grandfather N/A N/A N/A
#5 Sardar Tikka Khan Great-grandfather N/A N/A N/A
#6 Lateef Fatima Khan Mother N/A N/A N/A
#7 Shehnaz Lalarukh Khan Sister N/A N/A N/A
#8 Aryan Khan Son $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 40 Actor
#9 Gauri Khan Gauri Khan Spouse $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 50 Producer
#10 AbRam Khan AbRam Khan $1 Million - $2 Million (Approx.) N/A 7 Celebrity Family Member