November 8 Birthdays

Yuthlert Sippapak
Yuthlert Sippapak
November 8, 1966 (56 years old)
Undisclosed
Ryu Won
Ryu Won
November 8, 1997 (25 years old)
Undisclosed
Ryu Won
Ryu Won
November 8, 1997 (25 years old)
Undisclosed
Oriza Hirata
Oriza Hirata
November 8, 1962 (60 years old)
Undisclosed
Kwok Cheung Tsang
Kwok Cheung Tsang
November 8, 1979 (43 years old)
Undisclosed
Stephane Audran
Stephane Audran
November 8, 1932 (85 years old)
Undisclosed
Rachel Bay Jones
Rachel Bay Jones
November 8, 1969 (53 years old)
Undisclosed
Juan Ferrara
Juan Ferrara
November 8, 1943 (79 years old)
Undisclosed
Joe Cole
Joe Cole
November 8, 1981 (41 years old)
$45 Million
Dan Zanes
Dan Zanes
November 8, 1961 (61 years old)
Undisclosed
Rickie Lee Jones
Rickie Lee Jones
November 8, 1954 (68 years old)
$4 Million
Tony DeZuniga
Tony DeZuniga
November 8, 1932 (79 years old)
Undisclosed
Susie McEntire
Susie McEntire
November 8, 1957 (65 years old)
$1 Million - $2 Million (Approx.)
Susan Francia
Susan Francia
November 8, 1982 (40 years old)
Undisclosed
Steve Donoghue
Steve Donoghue
November 8, 1884 (60 years old)
Undisclosed
Sebastian Soria
Sebastian Soria
November 8, 1983 (39 years old)
Undisclosed
Sarah Fielding
Sarah Fielding
November 8, 1710 (57 years old)
Undisclosed
Rustem Adagamov
Rustem Adagamov
November 8, 1961 (61 years old)
Undisclosed
Neil Lawson Baker
Neil Lawson Baker
November 8, 1938 (84 years old)
Undisclosed
Nguyen Khanh
Nguyen Khanh
November 8, 1927 (85 years old)
Undisclosed
Natalie Zemon Davis
Natalie Zemon Davis
November 8, 1928 (94 years old)
Undisclosed
Nathan Scheelhaase
Nathan Scheelhaase
November 8, 1990 (32 years old)
Undisclosed
Mihajlo Apostolski
Mihajlo Apostolski
November 8, 1906 (80 years old)
Undisclosed
Kazuo Sakamaki
Kazuo Sakamaki
November 8, 1918 (81 years old)
Undisclosed
Justin McElroy
Justin McElroy
November 8, 1980 (42 years old)
Undisclosed
Julieta Rosen
Julieta Rosen
November 8, 1962 (60 years old)
Undisclosed
Jose Manuel Pinto
Jose Manuel Pinto
November 8, 1975 (47 years old)
Undisclosed
Jeremy Kerley
Jeremy Kerley
November 8, 1988 (34 years old)
Undisclosed
Isaac Bonga
Isaac Bonga
November 8, 1999 (23 years old)
Undisclosed
Inno Genga
Inno Genga
November 8, 1993 (29 years old)
$7,664 - $126,467
Dimitrija Cupovski
Dimitrija Cupovski
November 8, 1878 (61 years old)
Undisclosed
Charles Demuth
Charles Demuth
November 8, 1883 (51 years old)
Undisclosed
Caitlin Kinnunen
Caitlin Kinnunen
November 8, 1991 (31 years old)
Undisclosed
Brevin Knight
Brevin Knight
November 8, 1975 (47 years old)
Undisclosed
Brandon Mull
Brandon Mull
November 8, 1974 (48 years old)
Undisclosed
Arefeh Mansouri
Arefeh Mansouri
November 8, 1980 (42 years old)
Undisclosed
Ana Vidović
Ana Vidović
November 8, 1980 (42 years old)
Undisclosed
Ana Morgade
Ana Morgade
November 8, 1979 (43 years old)
Undisclosed
Alice Notley
Alice Notley
November 8, 1945 (77 years old)
Undisclosed
Alan Curbishley
Alan Curbishley
November 8, 1957 (65 years old)
Undisclosed