November 29 Birthdays

Yuuka Sugai
Yuuka Sugai
November 29, 1995 (27 years old)
Undisclosed
Yuuka Sugai
Yuuka Sugai
November 29, 1995 (27 years old)
Undisclosed
Sayaka Kitahara
Sayaka Kitahara
November 29, 1993 (29 years old)
Undisclosed
Kazunari Murakami
Kazunari Murakami
November 29, 1973 (49 years old)
Undisclosed
Will Downing
Will Downing
November 29, 1963 (59 years old)
Undisclosed
Sean O'Neal
Sean O'Neal
November 29, 1975 (47 years old)
Undisclosed
Sam Keeley
Sam Keeley
November 29, 1990 (32 years old)
Undisclosed
Matt Irwin
Matt Irwin
November 29, 1987 (35 years old)
Undisclosed
Kelly Oxford
Kelly Oxford
November 29, 1977 (45 years old)
Undisclosed
Jackie Hoffman
Jackie Hoffman
November 29, 1960 (62 years old)
Undisclosed
Billy Strayhorn
Billy Strayhorn
November 29, 1915 (51 years old)
Undisclosed
Louisa May Alcott
Louisa May Alcott
November 29, 1832 (55 years old)
Undisclosed
Amos Bronson Alcott
Amos Bronson Alcott
November 29, 1799 (88 years old)
Undisclosed
Yuvraj Walmiki
Yuvraj Walmiki
November 29, 1989 (33 years old)
Undisclosed
Steve Timmons
Steve Timmons
November 29, 1958 (64 years old)
Undisclosed
Sofia Escobar
Sofia Escobar
November 29, 1984 (38 years old)
Undisclosed
Silvio Rodríguez
Silvio Rodríguez
November 29, 1946 (76 years old)
Undisclosed
Shawn Powell
Shawn Powell
November 29, 1988 (34 years old)
Undisclosed
Shekhar Ravjiani
Shekhar Ravjiani
November 29, 1978 (44 years old)
Undisclosed
Satwinder Bitti
Satwinder Bitti
November 29, 1975 (47 years old)
Undisclosed
Nathan Dyer
Nathan Dyer
November 29, 1987 (35 years old)
Undisclosed
Mike Penberthy
Mike Penberthy
November 29, 1974 (48 years old)
Undisclosed
Mina El Hammani
Mina El Hammani
November 29, 1993 (29 years old)
Undisclosed
Mary Schmich
Mary Schmich
November 29, 1953 (69 years old)
Undisclosed
Manuel Espino
Manuel Espino
November 29, 1959 (63 years old)
Undisclosed
Lovie Simone
Lovie Simone
November 29, 1998 (24 years old)
Undisclosed
Klára Melíšková
Klára Melíšková
November 29, 1971 (51 years old)
Undisclosed
John Mensah
John Mensah
November 29, 1982 (40 years old)
Undisclosed
Ji Hyun-woo
Ji Hyun-woo
November 29, 1984 (38 years old)
Undisclosed
Jennifer Batten
Jennifer Batten
November 29, 1957 (65 years old)
Undisclosed
Jemima Wilkinson
Jemima Wilkinson
November 29, 1752 (66 years old)
Undisclosed
Jamar Adams
Jamar Adams
November 29, 1985 (37 years old)
Undisclosed
Holly Letkeman
Holly Letkeman
November 29, 1983 (39 years old)
Undisclosed
Greg Rucka
Greg Rucka
November 29, 1969 (53 years old)
Undisclosed
Felix Colgrave
Felix Colgrave
November 29, 1992 (30 years old)
Undisclosed
Elmo R. Zumwalt
Elmo R. Zumwalt
November 29, 1920 (79 years old)
Undisclosed
Egas Moniz
Egas Moniz
November 29, 1874 (81 years old)
Undisclosed
Ditya Bhande
Ditya Bhande
November 29, 2006 (16 years old)
Undisclosed
Dean Howell
Dean Howell
November 29, 1980 (42 years old)
Undisclosed
Dannell Ellerbe
Dannell Ellerbe
November 29, 1985 (37 years old)
Undisclosed