June 4 Birthdays

Alexey Navalny
Alexey Navalny
June 4, 1976 (46 years old)
Undisclosed
Ysa Ferrer
Ysa Ferrer
June 4, 1972 (50 years old)
Undisclosed
Yevgeny Mravinsky
Yevgeny Mravinsky
June 4, 1903 (85 years old)
Undisclosed
Vinton Hayworth
Vinton Hayworth
June 4, 1906 (64 years old)
$2 Million (Approx.)
Tinsley Ellis
Tinsley Ellis
June 4, 1957 (65 years old)
Undisclosed
Suzanne Ciani
Suzanne Ciani
June 4, 1946 (76 years old)
Undisclosed
Suzy Aitchison
Suzy Aitchison
June 4, 1960 (62 years old)
Undisclosed
Scott Wesley Brown
Scott Wesley Brown
June 4, 1952 (70 years old)
Undisclosed
S. P. Balasubrahmanyam
S. P. Balasubrahmanyam
June 4, 1946 (76 years old)
Undisclosed
Robert Agnew
Robert Agnew
June 4, 1899 (84 years old)
Undisclosed
Richard Whorf
Richard Whorf
June 4, 1906 (60 years old)
Undisclosed
Ranjitha
Ranjitha
June 4, 1975 (47 years old)
Undisclosed
Peter Jöback
Peter Jöback
June 4, 1971 (51 years old)
Undisclosed
Paul Baloche
Paul Baloche
June 4, 1962 (60 years old)
Undisclosed
Oliver Nelson
Oliver Nelson
June 4, 1932 (43 years old)
Undisclosed
Nutan
Nutan
June 4, 1936 (55 years old)
$1 Million - $2 Million (Approx.)
Nino Vingelli
Nino Vingelli
June 4, 1912 (91 years old)
Undisclosed
Mikey Dread
Mikey Dread
June 4, 1954 (54 years old)
Undisclosed
Leroy Hutson
Leroy Hutson
June 4, 1945 (77 years old)
Undisclosed
La Bolduc
La Bolduc
June 4, 1894 (47 years old)
Undisclosed
Karl Valentin
Karl Valentin
June 4, 1882 (66 years old)
Undisclosed
Kazuhiro Yamaji
Kazuhiro Yamaji
June 4, 1954 (68 years old)
Undisclosed
John P. Kee
John P. Kee
June 4, 1962 (60 years old)
Undisclosed
Joey Mazzarino
Joey Mazzarino
June 4, 1968 (54 years old)
Undisclosed
Hugo Carvana
Hugo Carvana
June 4, 1937 (77 years old)
Undisclosed
Hideo Sakaki
Hideo Sakaki
June 4, 1970 (52 years old)
Undisclosed
Gorilla Monsoon
Gorilla Monsoon
June 4, 1937 (62 years old)
Undisclosed
Gabriel Arcand
Gabriel Arcand
June 4, 1949 (73 years old)
Undisclosed
Feng Tien
Feng Tien
June 4, 1928 (87 years old)
Undisclosed
Don Diamond
Don Diamond
June 4, 1921 (90 years old)
Undisclosed
Digby Wolfe
Digby Wolfe
June 4, 1929 (83 years old)
Undisclosed
David Yip
David Yip
June 4, 1951 (71 years old)
Undisclosed
Debra Stephenson
Debra Stephenson
June 4, 1972 (50 years old)
Undisclosed
Den Harrow
Den Harrow
June 4, 1962 (60 years old)
Undisclosed
Dagmar Krause
Dagmar Krause
June 4, 1950 (72 years old)
Undisclosed
Daisuke Hirakawa
Daisuke Hirakawa
June 4, 1973 (49 years old)
Undisclosed
Cecilia Bartoli
Cecilia Bartoli
June 4, 1966 (56 years old)
Undisclosed
Alice Treff
Alice Treff
June 4, 1906 (97 years old)
Undisclosed
Aaron Russell
Aaron Russell
June 4, 1993 (29 years old)
Undisclosed
Alain Clark
Alain Clark
June 4, 1979 (43 years old)
Undisclosed