January 15 Birthdays

Riho Yoshioka
Riho Yoshioka
January 15, 1993 (27 years old)
Undisclosed
Riho Yoshioka
Riho Yoshioka
January 15, 1993 (27 years old)
Undisclosed
Minami Kato
Minami Kato
January 15, 1999 (21 years old)
Undisclosed
Hyungwon
Hyungwon
January 15, 1994 (26 years old)
Undisclosed
Hyungwon
Hyungwon
January 15, 1994 (26 years old)
Undisclosed
Vince Foster
Vince Foster
January 15, 1945 (48 years old)
Undisclosed
Tommy Blake
Tommy Blake
January 15, 1985 (35 years old)
Undisclosed
Torin Thatcher
Torin Thatcher
January 15, 1905 (76 years old)
Undisclosed
Saul Hernández
Saul Hernández
January 15, 1964 (56 years old)
Undisclosed
Jonny Labey
Jonny Labey
January 15, 1993 (27 years old)
Undisclosed
Eddie Hall
Eddie Hall
January 15, 1988 (32 years old)
Undisclosed
Zoe Wees
Zoe Wees
January 15, 2002 (18 years old)
Undisclosed
Travis Rush
Travis Rush
January 15, 1971 (49 years old)
Undisclosed
Tim Andrews
Tim Andrews
January 15, 1983 (37 years old)
Undisclosed
Ta-Tanisha
Ta-Tanisha
January 15, 1953 (67 years old)
Undisclosed
Susi Pudjiastuti
Susi Pudjiastuti
January 15, 1965 (55 years old)
Undisclosed
Sinan Gumus
Sinan Gumus
January 15, 1994 (26 years old)
Undisclosed
Sheldry Sáez
Sheldry Sáez
January 15, 1992 (28 years old)
Undisclosed
Samantha Massell
Samantha Massell
January 15, 1990 (30 years old)
Undisclosed
Ryan Sidebottom
Ryan Sidebottom
January 15, 1978 (42 years old)
Undisclosed
Romano Fenati
Romano Fenati
January 15, 1996 (24 years old)
Undisclosed
Robert Silverberg
Robert Silverberg
January 15, 1935 (85 years old)
Undisclosed
Ray Simpson
Ray Simpson
January 15, 1954 (66 years old)
Undisclosed
Pritish Nandy
Pritish Nandy
January 15, 1951 (69 years old)
Undisclosed
Patrick Nyarko
Patrick Nyarko
January 15, 1986 (34 years old)
Undisclosed
Niklas Svensson
Niklas Svensson
January 15, 1973 (47 years old)
Undisclosed
Mike Minter
Mike Minter
January 15, 1974 (46 years old)
Undisclosed
Marty Lyons
Marty Lyons
January 15, 1957 (63 years old)
Undisclosed
Martin Chalfie
Martin Chalfie
January 15, 1947 (73 years old)
Undisclosed
Mariya Abakumova
Mariya Abakumova
January 15, 1986 (34 years old)
Undisclosed
Maity Interiano
Maity Interiano
January 15, 1985 (35 years old)
Undisclosed
Lewis Terman
Lewis Terman
January 15, 1877 (79 years old)
Undisclosed
Justin Myers
Justin Myers
January 15, 1985 (35 years old)
Undisclosed
Julian Estrada
Julian Estrada
January 15, 1996 (24 years old)
Undisclosed
Josh Gondelman
Josh Gondelman
January 15, 1985 (35 years old)
Undisclosed
Josh Pate
Josh Pate
January 15, 1970 (50 years old)
Undisclosed
Jonas Pate
Jonas Pate
January 15, 1970 (50 years old)
Undisclosed
Jesus Luz
Jesus Luz
January 15, 1987 (33 years old)
Undisclosed
Ivan Bosiljčić
Ivan Bosiljčić
January 15, 1979 (41 years old)
Undisclosed
Howard Twitty
Howard Twitty
January 15, 1949 (71 years old)
Undisclosed