December 24 Birthdays

Tomoya Nakamura
Tomoya Nakamura
December 24, 1986 (36 years old)
Undisclosed
Tomoya Nakamura
Tomoya Nakamura
December 24, 1986 (36 years old)
Undisclosed
Michael Curtiz
Michael Curtiz
December 24, 1886 (75 years old)
Undisclosed
Laura Aikman
Laura Aikman
December 24, 1985 (37 years old)
Undisclosed
Declan McKenna
Declan McKenna
December 24, 1998 (24 years old)
Undisclosed
Daniel Durant
Daniel Durant
December 24, 1989 (33 years old)
Undisclosed
Amaury Nolasco
Amaury Nolasco
December 24, 1970 (52 years old)
$2 Million
Grand L. Bush
Grand L. Bush
December 24, 1955 (67 years old)
Undisclosed
Tonderai Chavhanga
Tonderai Chavhanga
December 24, 1983 (39 years old)
Undisclosed
Theodor Gebre Selassie
Theodor Gebre Selassie
December 24, 1986 (36 years old)
Undisclosed
Suzy Menkes
Suzy Menkes
December 24, 1943 (79 years old)
Undisclosed
Stjepan Mesic
Stjepan Mesic
December 24, 1934 (88 years old)
Undisclosed
Stephanie Hodge
Stephanie Hodge
December 24, 1956 (66 years old)
Undisclosed
Stephen Appiah
Stephen Appiah
December 24, 1980 (42 years old)
Undisclosed
Stefanos Athanasiadis
Stefanos Athanasiadis
December 24, 1988 (34 years old)
Undisclosed
Sir Michael Rocks
Sir Michael Rocks
December 24, 1987 (35 years old)
Undisclosed
Piyush Chawla
Piyush Chawla
December 24, 1988 (34 years old)
Undisclosed
Paul Manship
Paul Manship
December 24, 1885 (80 years old)
Undisclosed
Paul Pressey
Paul Pressey
December 24, 1958 (64 years old)
Undisclosed
Neil Turbin
Neil Turbin
December 24, 1963 (59 years old)
Undisclosed
Neeraj Chopra
Neeraj Chopra
December 24, 1997 (25 years old)
Undisclosed
Marat Gelman
Marat Gelman
December 24, 1960 (62 years old)
Undisclosed
Joost Swarte
Joost Swarte
December 24, 1947 (75 years old)
Undisclosed
Johnny Gruelle
Johnny Gruelle
December 24, 1880 (57 years old)
Undisclosed
Humberto Gessinger
Humberto Gessinger
December 24, 1963 (59 years old)
Undisclosed
Hendrik Wade Bode
Hendrik Wade Bode
December 24, 1905 (76 years old)
Undisclosed
George Crabbe
George Crabbe
December 24, 1754 (77 years old)
Undisclosed
Eric Moreland
Eric Moreland
December 24, 1991 (31 years old)
Undisclosed
Darren Till
Darren Till
December 24, 1992 (30 years old)
Undisclosed
Darrius Barnes
Darrius Barnes
December 24, 1986 (36 years old)
Undisclosed
Daniel Pfeiffer
Daniel Pfeiffer
December 24, 1975 (47 years old)
Undisclosed
Anthony Fauci
Anthony Fauci
December 24, 1940 (82 years old)
Undisclosed
Anett Kontaveit
Anett Kontaveit
December 24, 1995 (27 years old)
Undisclosed
Alexis Mac Allister
Alexis Mac Allister
December 24, 1998 (24 years old)
Undisclosed
Akshara Gowda
Akshara Gowda
December 24, 1991 (31 years old)
Undisclosed
Adam Lippes
Adam Lippes
December 24, 1972 (50 years old)
Undisclosed
Witold Pyrkosz
Witold Pyrkosz
December 24, 1926 (91 years old)
Undisclosed
Volker Kriegel
Volker Kriegel
December 24, 1943 (60 years old)
Undisclosed
T-Bone Wolk
T-Bone Wolk
December 24, 1951 (59 years old)
Undisclosed
Skyzoo
Skyzoo
December 24, 1982 (40 years old)
Undisclosed